REGULAMIN INSTYTUTU BIOSTYMULACJI I KOSMETOLOGII ESTETYCZNEJ SANSDERM I SERWISU

I. DEFINICJE

Znaczenie pojęć użytych w Regulaminie:

1. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług.
2. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.sansderm.com.
3. Użytkownik – korzystająca z Serwisu osoba fizyczna lub prawna.
4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje zakupu świadczenia usług.
5. Usługodawca  – Instytut Biostymulacji i Kosmetologii Estetycznej SansDerm
6. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu cywilnego.
7. Dane Osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
8. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz.U.2018, poz 1025).
9. Szkolenie – warsztaty, szkolenie, event, coaching organizowane przez Instytut Biostymulacji i Kosmetologii Estetycznej SansDerm.
10. Kupony rabatowe – bony uprawniające do określonych zniżek, które nie mogą zostać nabyte drogą kupną i mogą mieć określony okres ważności.
11. Administrator danych – właściciel Instytut Biostymulacji i Kosmetologii Estetycznej SansDerm.
12. Ustawa o ochronie danych osobowych – Ustawa o ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U.2018. poz.1000).
13. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).
14. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.  2017. Poz.1219).
15. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2017 poz.683).

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Administratorem Serwisu/Danych (dalej Administrator) jest firma „Instytut Biostymulacji i Kosmetologii Estetycznej SansDerm Sandra Stolarek”, prowadząca działalność pod adresem: ul. Mieczysława Niedziałkowskiego 7/1BN, 61-578 Poznań, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 7831874544.
2. Użytkownik korzystający z Serwisu oraz Klient kupujący jakąkolwiek usługę, produkt lub uczestnictwo w Szkoleniu organizowanym przez Instytut Biostymulacji i Kosmetologii Estetycznej SansDerm tym samym oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i go w całości akceptuje.
3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a) warunki zawierania umów o świadczenie usług lub sprzedaż produktów pomiędzy Użytkownikami, Klientami, a Instytutem Biostymulacji i Kosmetologii Estetycznej SansDerm;
b) warunki prezentowania oferty i usług świadczonych za pośrednictwem Instytutu Biostymulacji i Kosmetologii Estetycznej SansDerm;
c) zasady dokonywania zakupów usług oferowanych przez Instytut Biostymulacji i Kosmetologii Estetycznej SansDerm zasady reklamacji;
d) zasady polityki przetwarzania i ochrony Danych Osobowych;
e)  zasady zmiany Regulaminu.
4. Regulamin dostępny jest w postaci elektronicznej pod adresem www.sansderm.com.
5. Instytut Biostymulacji i Kosmetologii Estetycznej SansDerm może organizować rabaty dla wszystkich lub niektórych Klientów.
6. Wszelkie treści zamieszczone w Serwisie są utworami w rozumieniu ustawy z 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Prawa autorskie do tych utworów należą do Instytutu Biostymulacji i Kosmetologii Estetycznej SansDerm lub wskazanych autorów. Korzystanie z utworów na innych polach eksploatacji niż wynikających z ich przeznaczenia lub charakteru wymaga uzgodnienia z Instytutem Biostymulacji i Kosmetologii Estetycznej SansDerm.
7. Warunkiem rezerwacji usługi przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem dostępnym pod adresem: www.sansderm.com i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji zamówienia.
8. Warunkiem korzystania z usług lub wzięcia udziału w Szkoleniu jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności przez użytkownika, dostępnych pod adresem: www.sansderm.com.
9. Treść Regulaminu może być w każdej chwili nieodpłatnie pozyskana, odtworzona i utrwalona przez użytkownika.

III. PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

1. Celem działalności Instytutu Biostymulacji i Kosmetologii Estetycznej SansDerm jest świadczenie usług z zakresu medycyny i kosmetologii estetycznej. Regulaminowi podlegają wszystkie usługi prezentowane w Serwisie.
2. Użytkownikiem Serwisu i Klientami mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie.
3. Do korzystania z Serwisu niezbędne są:
a) komputer, telefon, tablet lub inne urządzenie z dostępem do Internetu;
b) dostęp do poczty elektronicznej;
c) zalecana rozdzielczość ekranu powyżej 1024 px;
d) przeglądarka internetowa, z włączoną obsługą JavaScript i akceptująca pliki cookies:
I. Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 z włączoną obsługą JavaScript i cookies;
II. Mozilla Firefox w wersji nie starszej niż 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies;
III. Google Chrome w wersji nie starszej niż 8 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies;
IV. Opera w wersji nie starszej niż 9;
e) komputer wyposażony w kamerę i oprogramowanie do jej obsługi – w celu skorzystania lub poprowadzenia usługi poprzez Skype.
4. Instytut Biostymulacji i Kosmetologii Estetycznej SansDerm udostępnia w ramach swoich usług następujące sposoby komunikacji z Użytkownikiem: telefon, Facebook Messenger, Instagram, Booksy  z zastrzeżeniem, że w sytuacjach pilnych, takich jak powikłania pozabiegowe kontakt powinien odbyć się za pomocą połączenia telefonicznego. W przypadku kontaktu poprzez inny kanał Instytut Biostymulacji i Kosmetologii Estetycznej SansDerm może nie być zdolna zapewnić odpowiednio szybciej reakcji i udzielenia pomocy.
5. Usługi prezentowane w Serwisie są odpłatne. Płatność za usługę i rezerwacja następuje poprzez wybranie jednej ze wskazanych przez Instytut Biostymulacji i Kosmetologii Estetycznej SansDerm form płatności.
6. Przedmiotem zamówienia usługi jest wykonanie usługi wybranej przez Klienta, zgodnie z opisem tej usługi znajdującym się na stronie Serwisu.
7. Zawarcie umowy pomiędzy Instytutem Biostymulacji i Kosmetologii Estetycznej SansDerm i Klientem na wykonanie usługi następuje z chwilą zapłaty za daną usługę całej kwoty wynikającej z wyceny lub wpłaty zadatku.
8. Staranne wykonanie każdej usługi jest najczęściej uzależnione od przekazania przez Użytkownika w terminie określonym przez Instytut Biostymulacji i Kosmetologii Estetycznej SansDerm dalszych niezbędnych informacji, materiałów lub dokumentów (zwanych dalej „materiałami”). Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość, rzetelność i kompletność przekazanych materiałów. Instytut Biostymulacji i Kosmetologii Estetycznej SansDerm nie jest zobowiązana do ich weryfikacji i może wykonywać usługę na podstawie otrzymanych materiałów. W szczególności są to dane o przeciwwskazaniach zabiegowych.
9. Wszelkie dane przekazywane przez Klientów do realizacji określonych usług przekazywane są zgodnie z art. 2 pkt. 2 c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w ramach czynności o czysto osobistym charakterze.
10. Brak możliwości skontaktowania się z Instytutem Biostymulacji i Kosmetologii Estetycznej SansDerm po wpłaceniu środków z przyczyn, za które Instytut Biostymulacji i Kosmetologii Estetycznej SansDerm nie ponosi odpowiedzialności, nie może stanowić podstawy do żądania zwrotu wpłaconych środków, jeżeli Usługa została wykonana lub ma być wykonana planowo bez zmiany terminu.
11. Koszt usługi może różnić się, a podany w Serwisie cennik jest przykładowy.
12. Instytut Biostymulacji i Kosmetologii Estetycznej SansDerm zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu Internetowego bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników w sytuacji, gdy:
a. przeprowadzane są prace związane z modernizacją lub obsługą techniczną Serwisu Internetowego;
b. wyłączenie jest następstwem zdarzenia powszechnie określanego jako siła wyższa, jak również w przypadku jakichkolwiek awarii sieci informatycznej lub telekomunikacyjnej, w tym przerw w dostawie energii elektrycznej, usług informatycznych, telekomunikacyjnych lub hostingowych, a także w przypadku zakłóceń w funkcjonowaniu sieci informatycznej lub telekomunikacyjnej czy usług hostingowych.
13. Instytut Biostymulacji i Kosmetologii Estetycznej SansDerm nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w przypadkach określonych w ust.35.
14. Komentarze i odpowiedzi do usług powinny być zredagowane w czytelny sposób i nie mogą zawierać:
a. wulgaryzmów, treści obscenicznych, pornograficznych lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami;
b. adresów stron internetowych;
c. treści o charakterze reklamowym.
15. Instytut Biostymulacji i Kosmetologii Estetycznej SansDerm może, według własnej decyzji, zablokować możliwość wystawienia, usunąć albo edytować komentarz lub odpowiedź w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy:
a. został omyłkowo wystawiony do niewłaściwej usługi, jeśli jego treść jednoznacznie wskazuje na pomyłkę;
b. są niezgodne z prawem, wulgarne, zniesławiające lub nieetyczne;
c. są uznane przez Instytut Biostymulacji i Kosmetologii Estetycznej SansDerm za spam;
d. zawierają treści reklamowe lub hiperłącza;
e. są niezgodne z przeznaczeniem Serwisu.

IV.  WARUNKI REZERWACJI WIZYTY

1. Rezerwacji terminu można dokonać telefonicznie lub przez profil na Facebooku, Intagramie lub na platformie Booksy.com
2. Rezerwacja terminu wiąże się z wpłatą zadatku do 24 godzin od momentu rezerwacji.
3. W przypadku braku wpłynięcia zadatku na konto termin zostaje anulowany.
4. W tytule należy wpisać swoje imię, nazwisko i datę planowanego zabiegu.
5. W przypadku wpisania błędnych danych w tytule wpłaty istnieje ryzyko anulowania wizyty z powodu braku jego weryfikacji.
6. Zadatek jest wliczany w cenę usługi.
7. W przypadku odwołania zabiegu lub niestawienia się na zabieg w umówionym terminie z jakiegokolwiek powodu zależnego lub niezależnego od Klienta lub ze znacznym opóźnieniem powyżej 30 minut zadatek jest bezzwrotny.
8. Przed wpłatą zadatku należy zapoznać się z listą bezwzględnych przeciwwskazań. W przypadku wpłaty zadatku mimo istnienia przeciwwskazań bezwzględnych, zabieg nie odbędzie się, a zadatek nie zostanie zwrócony.
Przeciwwskazania bezwzględne do wszystkich Usług wykonywanych w Instytucie Biostymulacji i Kosmetologii Estetycznej SansDerm to:
– ciąża;
– karmienie piersią;
– choroby autoimmunologiczne;
– kuracja Izotekiem lub jego zamiennikami w okresie krótszym niż 6 miesięcy od daty planowanego zabiegu;
– choroba nowotworowa;
– choroba nowotworowa przebyta w okresie krótszym niż 5 lat od daty planowanego zabiegu (przeciwwskazanie to nie obowiązuje, jeśli lekarz prowadzący wystawi pisemną zgodę na zabieg, a Klient dostarczy ją w dniu zabiegu);
– leczenie sterydami w tabletkach lub zastrzykach w okresie krótszym niż 2 tygodnie od daty planowanego zabiegu (przeciwwskazanie to nie obowiązuje w przypadku stosowania sterydów wziewnych, takich jak np. w przypadku astmy oraz sterydów w maści stosowanej miejscowo)
– hemofilia;
– nieuregulowana cukrzyca
– epilepsja;
– aktywna opryszczka wargowa;
– gorączka w dniu zabiegu;
– HIV, AIDS.
9. Każde przełożenie terminu będzie wymagało wpłaty kolejnego zadatku. Punkt ten obowiązuje, jeżeli przełożenie zabiegu następuje z przyczyn zależnych i niezależnych od klienta.
Wyjątek stanowi nagłe wystąpienie przeciwwskazań bezwzględnych, o których klient dowiedział się w okresie krótszym niż 7 dni przed planowanym terminem zabiegu. Aby przełożyć termin bez utraty zadatku w tej sytuacji, należy dostarczyć zaświadczenie lekarskie o wystąpieniu bezwzględnego przeciwwskazania, w którym będzie podana data wykrycia przeciwwskazania. Zaświadczenie można dostarczyć osobiście lub listownie na adres: Instytut Biostymulacji i Kosmetologii Estetycznej SansDerm, ul. Mieczysława Niedziałkowskiego 7/1bn 61-578 Poznań. Instytut Biostymulacji i Kosmetologii Estetycznej SansDerm zastrzega sobie prawo do weryfikacji oryginalności otrzymanego zaświadczenia. 
10. Z uwagi na pandemię COVID-19 w szczególnym trybie termin może zostać przeniesiony bez utraty zadatku, jeżeli Klient odwołał zabieg z powodu potwierdzonego aktywnego zarażenia COVID-19 lub urzędowej kwarantanny. Do przeniesienia terminu wymagane jest przedstawienie pozytywnego badania na COVID-19 z datą nie wcześniejszą niż 10 dni poprzedzających zabieg lub w przypadku nałożonej kwarantanny, przedstawienie pisemnego potwierdzenia nałożenia kwarantanny przez Sanepid. Zaświadczenie można dostarczyć osobiście lub listownie na adres: Instytut Biostymulacji i Kosmetologii Estetycznej SansDerm, ul. Mieczysława Niedziałkowskiego 7/1bn 61-578 Poznań. Instytut Biostymulacji i Kosmetologii Estetycznej SansDerm zastrzega sobie prawo do weryfikacji oryginalności otrzymanego zaświadczenia. Jeżeli wykonanie zabiegu będzie niemożliwe z powodu obostrzeń dotyczących otwarcia placówek medycznych lub zakazu poruszania się, zadatek nie zostaje zwrócony, ale termin może zostać przełożony bez utraty zadatku.
11. Instytut Biostymulacji i Kosmetologii Estetycznej SansDerm zastrzega możliwość przełożenia zabiegu z powodu działania siły wyższej, takiej jak choroba, usterka urządzeń, usterka budowlana. W takim przypadku wizyta jest przesuwana na konkretny termin lub na najbliższy możliwy termin po ustąpieniu działania siły wyższej. Zadatek w takim wypadku nie jest zwracany, ale wlicza się w cenę przyszłego zabiegu. Instytut Biostymulacji i Kosmetologii Estetycznej SansDerm nie rekompensuje w takim przypadku kosztów dojazdów, noclegów, itp.
12. Instytut Biostymulacji i Kosmetologii Estetycznej SansDerm zastrzega możliwość odwołania zabiegu z powodów takich jak pandemia, klęska żywiołowa, stan wyjątkowy lub urzędowy zakaz otwarcia placówki. W takim przypadku wizyta jest przesuwana na konkretny termin lub na najbliższy możliwy termin po ustąpieniu działania siły wyższej bez utraty zadatku. Instytut Biostymulacji i Kosmetologii Estetycznej SansDerm nie rekompensuje w takim przypadku kosztów dojazdów, noclegów, itp.
13. Instytut Biostymulacji i Kosmetologii Estetycznej SansDerm zastrzega możliwość odwołania zabiegu bez podania przyczyny. W takim przypadku zadatek jest zwracany w kwocie 100% na rachunek wskazany przez Klienta. Instytut Biostymulacji i Kosmetologii Estetycznej SansDerm nie rekompensuje w takim przypadku kosztów dojazdów, noclegów, itp.
14. Instytut Biostymulacji i Kosmetologii Estetycznej SansDerm zastrzega sobie możliwość przełożenia terminu zabiegu po konsultacji z Klientem bez podania przyczyny. Jeżeli termin zostanie zaakceptowany przez Klienta, zadatek nie jest zwracany, ale wlicza się w cenę zabiegu. Instytut Biostymulacji i Kosmetologii Estetycznej SansDerm nie rekompensuje w takim przypadku kosztów dojazdów, noclegów, itp.
15. Rozpoczęcie zabiegu może ulec opóźnieniu z powodu wydłużenia wizyty w Instytut Biostymulacji i Kosmetologii Estetycznej SansDerm przez innych Klientów. Jeżeli Klient zrezygnuje z tego powodu z wykonania zabiegu, zadatek nie jest zwracany. Instytut Biostymulacji i Kosmetologii Estetycznej SansDerm nie rekompensuje w takim przypadku kosztów dojazdów, noclegów, itp.

VI. REGULAMIN WIZYTY

1. Instytut Biostymulacji i Kosmetologii Estetycznej SansDerm nie posiada infrastruktury ani pracowników, którzy mogliby zapewnić bezpieczeństwo dzieciom. W związku z tym Instytut Biostymulacji i Kosmetologii Estetycznej SansDerm nie zapewnia opieki dzieciom, które Klient ze sobą przyprowadzi. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody powstałe na rzecz dziecka na terenie Instytutu Biostymulacji i Kosmetologii Estetycznej SansDerm i w przypadku ich wystąpienia Klient i inne osoby uprawnione zrzekną się wszelkich roszczeń wobec Instytut Biostymulacji i Kosmetologii Estetycznej SansDerm. Jeżeli dziecko wyrządzi szkodę w Klinice, klient zobowiązuje się do jej pokrycia i podda się dobrowolnej egzekucji.
2. Na wizytę nie mogą stawić się osoby pod wpływem alkoholu lub substancji odurzających. W przypadku stwierdzenia takiego stanu Klienta Instytut Biostymulacji i Kosmetologii Estetycznej SansDerm ma prawo do odmowy wykonania zabiegu bez zwrotu zadatku. Instytut Biostymulacji i Kosmetologii Estetycznej SansDerm nie rekompensuje w takim przypadku kosztów dojazdów, noclegów, itp.
3. W trakcie trwania wizyty Klient powinien bezwzględnie przestrzegać zaleceń osoby wykonującej zabieg.
4. Przed wykonaniem zabiegu wymagane jest przeczytanie i zaakceptowanie Zgody Zabiegowej z wyszczególnionymi informacjami na temat zabiegu. W przypadku braku akceptacji przez Klienta zabieg nie odbędzie się, a zadatek nie zostanie zwrócony.
5. Klient jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania zaleceń pozabiegowych.

VII. REGULAMIN SZKOLEŃ

1. Rezerwacji terminu można dokonać telefonicznie lub przez profil na Facebooku, Intagramie lub w aplikacji Booksy.
2. Rezerwacja terminu wiąże się z wpłatą zadatku, a w przypadku szkoleń online całej opłaty za zabieg do 24 godzin od momentu rezerwacji.
3. W przypadku braku wpłynięcia zadatku lub opłaty na konto termin zostaje anulowany.
4. W tytule przelewu należy wpisać swoje imię, nazwisko i datę Szkolenia.
5. W przypadku wpisania błędnych danych w tytule wpłaty istnieje ryzyko anulowania Szkolenia z powodu braku jego weryfikacji.
6. Zadatek jest wliczany w cenę Szkolenia.
7. Każde przełożenie terminu będzie wymagało wpłaty kolejnego zadatku lub wniesienia opłaty. Punkt ten obowiązuje, jeżeli przełożenie Szkolenia następuje z przyczyn zależnych i niezależnych od klienta.
8. Z uwagi na pandemię COVID-19 w szczególnym trybie termin może zostać przeniesiony bez utraty zadatku, jeżeli Klient odwołał szkolenie z powodu potwierdzonego aktywnego zarażenia COVID-19 lub urzędowej kwarantanny. Do przeniesienia terminu wymagane jest przedstawienie pozytywnego badania na COVID-19 z datą nie wcześniejszą niż 10 dni poprzedzających zabieg lub w przypadku nałożonej kwarantanny, przedstawienie pisemnego potwierdzenia nałożenia kwarantanny przez Sanepid. Zaświadczenie można dostarczyć osobiście lub listownie na adres: Instytut Biostymulacji i Kosmetologii Estetycznej SansDerm, ul. Mieczysława Niedziałkowskiego 7/1bn, 61-578 Poznań. Instytut Biostymulacji i Kosmetologii Estetycznej SansDerm zastrzega sobie prawo do weryfikacji oryginalności otrzymanego zaświadczenia. Jeżeli wykonanie szkolenia będzie niemożliwe z powodu obostrzeń dotyczących otwarcia placówek medycznych lub zakazu poruszania się, zadatek nie zostaje zwrócony, ale termin może zostać przełożony bez utraty zadatku lub opłaty.
9. Instytut Biostymulacji i Kosmetologii Estetycznej SansDerm zastrzega możliwość przełożenia Szkolenia z powodu działania siły wyższej, takiej jak choroba, usterka urządzeń, usterka budowlana, ekstremalne warunki pogodowe. W takim przypadku Szkolenie jest przesuwane na konkretny termin lub na najbliższy możliwy termin po ustąpieniu działania siły wyższej. Zadatek lub opłata w takim wypadku nie są zwracane, ale wliczają się w cenę przyszłego Szkolenia. Instytut Biostymulacji i Kosmetologii Estetycznej SansDerm nie rekompensuje w takim przypadku kosztów dojazdów, noclegów, itp.
10. Instytut Biostymulacji i Kosmetologii Estetycznej SansDerm zastrzega możliwość odwołania Szkolenia z powodów takich jak pandemia, klęska żywiołowa, stan wyjątkowy lub urzędowy zakaz otwarcia placówki. W takim przypadku Szkolenie jest przesuwane na konkretny termin lub na najbliższy możliwy termin po ustąpieniu działania siły wyższej bez utraty zadatku lub opłaty. Instytut Biostymulacji i Kosmetologii Estetycznej SansDerm nie rekompensuje w takim przypadku kosztów dojazdów, noclegów, itp.
11. Instytut Biostymulacji i Kosmetologii Estetycznej SansDerm zastrzega możliwość odwołania Szkolenia bez podania przyczyny. W takim przypadku zadatek jest zwracany w kwocie 100%, a opłata całościowa w kwocie 100% na rachunek wskazany przez Klienta.
Instytut Biostymulacji i Kosmetologii Estetycznej SansDerm nie rekompensuje w takim przypadku kosztów dojazdów, noclegów, itp.
12. Instytut Biostymulacji i Kosmetologii Estetycznej SansDerm zastrzega sobie możliwość przełożenia terminu Szkolenia po konsultacji z Klientem bez podania przyczyny. Jeżeli termin zostanie zaakceptowany przez Klienta, zadatek lub opłata nie są zwracane, ale wliczają się w cenę Szkolenia. Instytut Biostymulacji i Kosmetologii Estetycznej SansDerm nie rekompensuje w takim przypadku kosztów dojazdów, noclegów, itp.
13. Rozpoczęcie Szkolenia może ulec opóźnieniu w dniu szkolenia.  Jeżeli Klient zrezygnuje z tego powodu z uczestnictwa, zadatek lub opłata nie są zwracane. Instytut Biostymulacji i Kosmetologii Estetycznej SansDerm nie rekompensuje w takim przypadku kosztów dojazdów, noclegów, itp.
14. Klienci biorący udział w Szkoleniach organizowanych lub współorganizowanych przez Instytut Biostymulacji i Kosmetologii Estetycznej SansDerm oświadczają, że nie będą ich nagrywać, reprodukować, utrwalać lub rozpowszechniać w jakiejkolwiek formie.
15. Klienci biorący udział w szkoleniach organizowanych lub współorganizowanych przez Instytut Biostymulacji i Kosmetologii Estetycznej SansDerm oświadczają, że wyrażają zgodę na utrwalanie ich wizerunku lub głosu, a w szczególności poprzez ich nagrywanie i fotografowanie oraz późniejszą publikację zdjęć w celach marketingowych, nagrań audio/video ze szkoleń oraz na użycie ich imienia, wizerunku, głosu i oświadczają, że nie będą mieli jakichkolwiek roszczeń z tym związanych.
16. Poprzez udział w szkoleniu Klient otrzyma pewną wiedzę obejmującą metodologię, której dotyczy Szkolenie. Informacje te zostaną również uwzględnione w materiałach edukacyjnych przekazywanych Klientom (publikacje, produkty edukacyjne etc.). Instytut Biostymulacji i Kosmetologii Estetycznej SansDerm nie ponosi odpowiedzialności za treści i porady zawarte w publikacjach i materiałach szkoleniowych. Instytut Biostymulacji i Kosmetologii Estetycznej SansDerm nie ponosi odpowiedzialności za zastosowanie ich w praktyce.
17. Instytut Biostymulacji i Kosmetologii Estetycznej SansDerm nie gwarantuje Klientom osiągnięcia założonego przez nich skutku związanego z tematyką szkolenia. Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za sposób, w który korzysta z przedstawionych mu metodologii, w szczególności za wykorzystywanie ich niezgodnie z instrukcjami prowadzącego.
18. Klienci biorący udział w szkoleniu oświadczają, że nie będą zgłaszać jakichkolwiek roszczeń w stosunku do szkoleń lub materiałów z nich pochodzących.
19. Klient może robić zdjęcia swoich prac w czasie szkoleń, w których sam uczestniczy. Zdjęcia te Klient może wykorzystywać w celach marketingowych.
20. Klient nie może robić zdjęć prac wykonywanych przez prowadzącego ani innych Klientów.
21. Klient nie może prowadzić nagrań wideo w trakcie szkolenia.
22. Zabronione jest prowadzenie przez Klienta szkoleń o treści opartej na wiedzy zdobytej w trakcie Szkoleń, a także stosowanie podobnej do szkoleń organizowanych przez Instytut Biostymulacji i Kosmetologii Estetycznej SansDerm formuły czy scenariuszy, a w szczególności uczenia autorskich technik modelowania ust lub takiej samej techniki z nadaniem jej innej nazwy pod karą umowną w kwocie 100000 zł (sto tysięcy złotych).
23. Zabronione jest kopiowanie materiałów szkoleniowych, nagrywania szkoleń i udostępnianie pozyskanych w ten sposób materiałów odpłatnie lub bezpłatnie innym osobom lub instytucjom pod karą umowną w kwocie 100000 zł (sto tysięcy złotych).
24. Instytut Biostymulacji i Kosmetologii Estetycznej SansDerm i jej upoważnieni przedstawiciele mogą poprosić Klienta o opuszczenie szkolenia bez zwrotu opłaty za Szkolenie i wydania certyfikatu potwierdzającego pozytywne ukończenie Szkolenia w przypadku powtarzającego się regularnie nieodpowiedniego zachowania Klienta, to jest w szczególności jeśli Klient pozostaje pod wpływem alkoholu, narkotyków, używa wobec prowadzącego, personelu lub innych Klientów lub modelek słów powszechnie uznanych za obraźliwe, zakłóca przebieg wystąpień prowadzącego lub innych osób wypowiadających się podczas szkolenia i jeśli w konsekwencji zakłóca to przebieg szkolenia oraz zachowuje się agresywnie, prowokująco lub w inny sposób stwarza zagrożenie bezpieczeństwa.
25. Instytut Biostymulacji i Kosmetologii Estetycznej SansDerm i jej upoważnieni przedstawiciele mogą poprosić Klienta o opuszczenie szkolenia bez zwrotu opłaty za szkolenie i wydania certyfikatu potwierdzającego pozytywne ukończenie Szkolenia w przypadku naruszenia zasad antyseptyki i aseptyki, a w szczególności:
– umieszczenia igły, kaniuli, zużytych rękawiczek lub innego przedmiotu zanieczyszczonego tkankami ludzkimi w miejscu do tego nieprzeznaczonym (poza jednorazową nerką zabiegową lub pojemnikiem na odpady medyczne);
– dotknięcia jakiegokolwiek przedmiotu nie będącego przedmiotem jednorazowym, w tym własnego, np. telefonu, lampy, opakowania kosmetyku do pielęgnacji pozabiegowej i innych rękawiczką zanieczyszczoną tkankami ludzkimi;
– dotknięcia jakiegokolwiek niewysterylizowanego przedmiotu nie będącego przedmiotem jednorazowym rękawiczką, która później zostanie użyta do przerwania ciągłości naskórka;
– wykonania lub próby wykonania zabiegu z przerwaniem ciągłości naskórka bez ubrania rękawiczek ochronnych
26. W przypadku opuszczenia szkolenia w trakcie jego trwania przez Klienta, opłata nie jest zwracana, a dalsza część szkolenia nie może zostać przełożona na inny termin. Nie następuje również wydanie certyfikatu potwierdzającego pozytywne ukończenie szkolenia
27. Płatności za szkolenie należy dokonać najpóźniej w dniu szkolenia przed rozpoczęciem szkolenia. W przypadku nieuiszczenia opłaty w tym terminie Klient nie weźmie udziału w szkoleniu i nie otrzyma zwrotu wpłaconego zadatku.
28. Instytut Biostymulacji i Kosmetologii Estetycznej SansDerm zastrzega sobie prawo, zmiany daty, czasu oraz miejsca szkolenia. Klient oświadcza, że w takim przypadku odstępuje od wszelkich roszczeń wobec Instytutu Biostymulacji i Kosmetologii Estetycznej SansDerm, w tym zwrotu zadatku, zwrotu kosztów dojazdu i noclegów. Instytut Biostymulacji i Kosmetologii Estetycznej SansDerm nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty poniesione przez klientów związane z przełożeniem bądź odwołaniem Szkolenia.
29. Przeniesienie prawa do skorzystania z zakupionego szkolenia na wskazaną osobę możliwe jest najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem Szkolenia.
30. Instytut Biostymulacji i Kosmetologii Estetycznej SansDerm nie gwarantuje określonej liczby modelek na Szkoleniu oprócz modelki pokazowej. Klientom nie jest udzielana gwarancja wykonania samodzielnego zabiegu na modelce. W przypadku niestawienia się modelek w umówionych terminach, Klient nie ma możliwości odbycia praktyki na modelkach w innym terminie, a opłata za szkolenie nie ulega zmniejszeniu.
31. Szkolenia online odbywają się na platformie WhatsApp lub innej, wyznaczonej przez Instytut Biostymulacji i Kosmetologii Estetycznej SansDerm. Zakupując szkolenie online, Klient oświadcza, że posiada technologię i sprzęt konieczny do odbycia szkolenia.
32. Szkolenie online składa się z części teoretycznej, wykonania zabiegu pokazowego przez szkoleniowca i części praktycznej, czyli wykonywania zabiegu przez Klienta na samodzielnie zorganizowanych modelkach pod nadzorem szkoleniowca.
33. Instytut Biostymulacji i Kosmetologii Estetycznej SansDerm nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zabiegi i szkody podczas nich wyrządzone na modelkach praktycznych obsługiwanych przez Klienta.
34. Klient zakupujący szkolenie online oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania danych zabiegów na terenie kraju, w którym wykona część praktyczną na samodzielnie zorganizowanych modelkach.
35. W przypadku szkoleń online, lub innych, w których Klient ma samodzielnie zorganizować modelki na których będzie ćwiczyć omawiane metody, Instytut Biostymulacji i Kosmetologii Estetycznej SansDerm nie ponosi odpowiedzialności za brak modelek Klienta. W takim wypadku koszt szkolenia nie podlega zmniejszeniu, a praktyki pod nadzorem szkoleniowca nie mogą zostać przełożone na inny termin. Klient w takim wypadku samowolnie rezygnuje z części praktycznej szkolenia.
36. W przypadku szkoleń online Instytut Biostymulacji i Kosmetologii Estetycznej SansDerm nie ponosi odpowiedzialności za jakość połączenia i w przypadku jego utraty, koszt szkolenia nie jest zwracany, a szkolenie nie może zostać przeniesione na inny termin.

VIII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA

1.  Klient wyraża zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych przez Instytut Biostymulacji i Kosmetologii Estetycznej SansDerm w celu realizacji usług, dopasowania treści Serwisu do Użytkownika oraz obsługi ewentualnych reklamacji.
2. Wyrażenie zgody przez Klienta na przetwarzanie Danych Osobowych jest dobrowolne i może zostać odwołane w każdym momencie. Klienci mają prawo do wglądu i poprawiania swoich Danych Osobowych. Jeżeli Klient żąda zmiany swoich Danych Osobowych, zakresu ich przetwarzania, wykreślenia, bądź udostępnienia informacji związanych z ich przetwarzaniem przez Instytut Biostymulacji i Kosmetologii Estetycznej SansDerm, może to uczynić za pomocą e-maila zawierającego w swej treści żądanie wraz z numerem telefonu, które przesyła na adres: kontakt@sansderm.com.
3. Administratorem Danych Osobowych zebranych w związku z funkcjonowaniem Instytutu Biostymulacji i Kosmetologii Estetycznej SansDerm jest w rozumieniu ustawy Ustawa o ochronie danych osobowych – Ustawa o ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U.2018. poz.1000) oraz RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1)  jest firma ” Instytut Biostymulacji i Kosmetologii Estetycznej SansDerm Sandra Stolarek”, prowadząca działalność pod adresem: ul. Mieczysława Niedziałkowskiego 7/1BN, 61-578 Poznań, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 7831874544, która czuwa nad bezpieczeństwem Danych Osobowych Użytkowników.
4. Instytut Biostymulacji i Kosmetologii Estetycznej SansDerm oświadcza, że podejmuje wszelkie środki wymagane przez przepisy prawa związane z przetwarzaniem udostępnionych przez Klientów, aby zapewnić odpowiedni stopień ich ochrony.
5. Szczegółowe warunki dotyczące polityki prywatności Serwisu zawarte są w dokumencie Polityka Prywatności pod adresem: www.sansderm.com.

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ INSTYTUTU BIOSTYMULACJI I KOSMETOLOGII ESTETYCZNEJ SANSDERM

1.  Instytut Biostymulacji i Kosmetologii Estetycznej SansDerm dokłada wszelkich starań, aby Użytkownicy mogli korzystać z pełnej funkcjonalności Serwisu przez całą dobę, jednak zastrzega, iż w celu przeprowadzania konserwacji, aktualizacji lub napraw, może czasowo zawiesić funkcjonowanie niektórych lub wszystkich funkcjonalności Serwisu Internetowego.
2. Instytut Biostymulacji i Kosmetologii Estetycznej SansDerm dokłada wszelkich starań, aby Serwis oraz jego funkcjonalności działały poprawnie. Jednakże Instytut Biostymulacji i Kosmetologii Estetycznej SansDerm zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Serwisu oraz jego funkcjonalności. Niniejsze postanowienie nie ogranicza praw Konsumentów wynikających z przepisów prawa. 
3. Wszystkie usługi oraz przekazywane Użytkownikom i Klientom informacje mają charakter subiektywny. Instytut Biostymulacji i Kosmetologii Estetycznej SansDerm nie ponosi żadnej odpowiedzialności za to, w jaki sposób Użytkownik lub Klient wykorzysta uzyskane informacje.
4. Instytut Biostymulacji i Kosmetologii Estetycznej SansDerm oświadcza, że dołoży należytej staranności, aby wykonywane u usługi świadczone były na jak najwyższym poziomie z należytą starannością i wiedzą w tym zakresie.
5. Instytut Biostymulacji i Kosmetologii Estetycznej SansDerm nie jest w żaden sposób odpowiedzialny za nieupoważnione posługiwanie się lub wykorzystanie jej logotypu, treści publikacji, produktów edukacyjnych, danych pracowników firmy przez osoby trzecie do ich własnych celów.

IX. OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA LUB KLIENTA

1. Osoby decydujące się na zakup i rezerwację Usługi, a będące w trakcie psychoterapii, leczenia medycznego, farmakologicznego, lub cierpiące na jakiekolwiek choroby, są proszone o skonsultowanie się ze swoim lekarzem lub psychoterapeutą przed skorzystaniem z oferty.
2. Klient nie jest uprawniony do rejestrowania lub utrwalania przebiegu usługi za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz.
3. Instytut Biostymulacji i Kosmetologii Estetycznej SansDerm i jej upoważnieni przedstawiciele mogą przerwać świadczenie usługi bez zwrotu pieniędzy, w przypadku nieodpowiedniego zachowania Klienta, to jest w szczególności jeśli klient pozostaje pod wpływem alkoholu, narkotyków, używa wobec świadczącej usługę osoby lub innych pracowników Usługodawcy słów powszechnie uznanych za obraźliwe, obsceniczne, wulgarne lub też w ten sposób się zachowuje oraz zachowuje się agresywnie, prowokująco lub w inny sposób stwarza zagrożenie bezpieczeństwa. W takim przypadku Klient jest zobowiązany do opłaty za usługę.
4. Wszystkie decyzje i działania inspirowane treściami uzyskanymi dzięki korzystaniu z usług oferowanych w Serwisie klient z nich korzystający podejmuje na własną odpowiedzialność.
6. W przypadku zakupu Usługi lub Szkolenia na rzecz osoby trzeciej, Klient jest zobowiązany poinformować tę osobę o postanowieniach Umowy, Regulaminu i szczegółach. Akceptując Regulamin Klient oświadcza, że poinformował o treści Regulaminu osobę trzecią, uzyskując jej akceptację w tym zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku osoby trzeciej. Wszelką odpowiedzialność za brak zgody i uczestnictwo osoby trzeciej w szkoleniu ponosi Klient.

X. PRAWA AUTORSKIE

1. Prawa autorskie do treści publikowanych w serwisie posiada Instytut Biostymulacji i Kosmetologii Estetycznej SansDerm.
2. Prawem autorskim chronione są wszelkie elementy graficzne, rozwiązania techniczne i inne elementy strony www Serwisu, w szczególności kod HTML i XHTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript i linki multimedialne, jak również teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki i inne materiały udostępniane w Serwisie.
3. Kopiowanie, utrwalanie elementów bądź całości Serwisu Internetowego w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie przez Użytkownika lub Klienta jest zabronione.

XI. PŁATNOŚCI

1. Wszystkie ceny podawane przez Instytut Biostymulacji i Kosmetologii Estetycznej SansDerm wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
2. Oferujemy następujące rodzaje płatności: przelew zwykły, przelew BLIK na numer telefonu, gotówka.
3. W przypadku każdej usługi zastrzegamy sobie prawo nieoferowania niektórych rodzajów płatności i oferowania innych. Wszelkie koszty transakcji finansowych ponoszą Klienci.
4. Zakup produktów lub usług przy użyciu karty kredytowej oznacza wyrażenie niniejszym zgody na otrzymywanie informacji o uznaniach na rachunku wyłącznie w formie elektronicznej.
6. Klient, który chce otrzymać fakturę VAT za wykonaną Usługę lub Szkolenie jest zobowiązany powiadomić o tym przed wykonaniem płatności. Faktura zostanie wystawiona Klientowi po wykonaniu usługi i zostanie mu wysłana wyłącznie w formie elektronicznej, na co użytkownik wyraża zgodę. Faktura nie będzie zawierać podpisu i pieczęci Instytutu Biostymulacji i Kosmetologii Estetycznej SansDerm.

XII. RABATY

1. Kupony rabatowe mogą zostać wykorzystane jedynie przed wykonaniem Usługi.
2. Klient musi samodzielnie poinformować o przysługującym mu rabacie przed rezerwacją Usługi.
3. Poinformowanie o przysługującym rabacie po wykonaniu usługi nie będzie skutkowało zwrotem środków pieniężnych za ten rabat.
4. Kuponów rabatowych nie można przenieść na osoby trzecie.

XIII. VOUCHER

1. Voucher (bon podarunkowy) jest dokumentem wystawionym przez Instytut Biostymulacji i Kosmetologii Estetycznej SansDerm, umożliwiającym realizację wybranych usług, otrzymania wybranych produktów, uzyskania odpowiedniej zniżki na świadczone usługi bądź produkty albo umożliwiającym płatność za usługę, zgodnie z obowiązującym Regulaminem, cennikiem i wartością posiadanego bonu podarunkowego, a znajdującą się w aktualnej ofercie Instytutu Biostymulacji i Kosmetologii Estetycznej SansDerm (dalej: Voucher).2. Voucher jest wydawany w formie papierowego zaproszenia na okaziciela w Instytucie Biostymulacji i Kosmetologii Estetycznej SansDerm pod adresem ul. Mieczysława Niedziałkowskiego 7/1bn, 61-578 Poznań po wcześniejszym uzgodnieniu terminu lub wygenerowany elektronicznie przez platformę Booksy.com i wysłany drogą mailową.
3. Voucher można kupić bezpośrednio w Instytucie Biostymulacji i Kosmetologii Estetycznej SansDerm lub zamówić drogą elektroniczną przez platformę Booksy.com
4. Opłata za przesłanie Vouchera kurierem wynosi 50 zł brutto.
5. Voucher zawiera: nazwę usługi lub odpowiednią do wykorzystania kwotę, termin ważności i jest podpisany przez Instytut Biostymulacji i Kosmetologii Estetycznej SansDerm. Voucher  jest ważny wyłącznie z podpisem Instytutu Biostymulacji i Kosmetologii Estetycznej SansDerm.
6. Wszelkie zmiany w treści Vouchera w tym skreślenia, przekreślenia, uzupełnienia, dopiski powodują, że traci on ważność.
7. Voucher można zrealizować wyłącznie w Instytucie Biostymulacji i Kosmetologii Estetycznej SansDerm.
8. Voucher ważny jest przez okres wskazany na Voucherze, liczony od dnia jego wystawienia. Po upływie terminu ważności, Voucher traci ważność, a posiadacz Vouchera traci wynikające z niego uprawnienia.
9. W przypadku niezrealizowania Vouchera przez jego posiadacza lub chęci skorzystania z niego po terminie ważności, jego posiadaczowi nie przysługują żadne prawa z tytułu posiadania Vouchera, nie może on też rościć sobie prawa do rekompensaty lub zwrotu opłaty za Voucher.
10. W razie braku możliwości skorzystania przez klienta z umówionej wizyty, na której miała zostać rozliczona kwota z Vouchera należy dokonać zgłoszenia telefonicznego lub za pomocą SMS do 72 godzin przed planowanym terminem wizyty. W przypadku anulowania wizyty po tym czasie, przybycia powyżej 15 minut po czasie ustalonej wizyty lub niezgłoszenia się na umówiony termin, od kwoty ujętej na Voucherze odjęte zostanie 150 zł, które pozostanie na koncie Instytutu Biostymulacji i Kosmetologii Estetycznej SansDerm, tytułem dezorganizacji pracy i powstania szkody po stronie Instytutu Biostymulacji i Kosmetologii Estetycznej SansDerm (brak możliwości przyjęcia innego klienta w tym samym terminie).
11. Voucher nie podlega zwrotowi ani wymianie na gotówkę i nie łączy się z promocjami określonymi odrębnymi regulaminami.
12. W sytuacji, gdy wartość Vouchera jest wyższa niż wartość realizowanej z jego wykorzystaniem usługi, powstała nadwyżka nie podlega zwrotowi.
13. Zgodnie z życzeniem osoba obdarowana może dopłacić do Vouchera w sytuacji, gdy wartość usług, z których chce skorzystać przekracza wartość wskazaną na Voucherze.
14. Voucher może być wykorzystany podczas jednej lub kilku wizyt w zależności od rodzaju wykupionych usług. Po upływie terminu ważności Vouchera, niewykorzystana wartość Vouchera przepada.
15. Przy umawianiu się na konsultację i/lub zabieg klient powinien poinformować, że skorzysta z Vouchera. W innym przypadku Instytut Biostymulacji i Kosmetologii Estetycznej SansDerm zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zapłaty w postaci Vouchera.
16. Udzielane rabaty, zniżki, promocje i Vouchery nie łączą się.
17. Jeżeli Voucher wystawiony został na określone usługi,  Instytut Biostymulacji i Kosmetologii Estetycznej SansDerm dopuszcza możliwość zamiany tak wykupionej usługi na inną/inne usługi o wartości wskazanej na Voucherze tylko i wyłącznie jeżeli istnieją istotne przeciwwskazania do zrealizowania usługi wskazanej na Voucherze.
18. Warunkiem skorzystania z Vouchera jest skontaktowanie się z Instytutem Biostymulacji i Kosmetologii Estetycznej SansDerm, umówienie się na konkretny termin w celu realizacji usługi lub otrzymania wybranych produktów wraz ze wskazaniem terminu ważności wykorzystywanego Vouchera.
19. Warunkiem skorzystania z Vouchera jest przekazanie go w oryginale przed realizacją planowanej usługi Instytutowi Biostymulacji i Kosmetologii Estetycznej SansDerm.
20. W przypadku utraty lub zniszczenia Vouchera, Instytut Biostymulacji i Kosmetologii Estetycznej SansDerm nie ponosi odpowiedzialności ani nie rekompensuje straty spowodowanej zaistniałą sytuacją.
21. Instytut Biostymulacji i Kosmetologii Estetycznej SansDerm zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Vouchera wykorzystywanego niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
22. Instytut Biostymulacji i Kosmetologii Estetycznej SansDerm nie ponosi odpowiedzialności za niedopuszczenie posiadacza Vouchera do wykonania wybranego zabiegu/pakietu usług, w przypadku stwierdzenia przez Instytut Biostymulacji i Kosmetologii Estetycznej SansDerm przeciwwskazań do wykonania takiego zabiegu.
23. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zakupu Vouchera.
24. Podczas dokonania zakupu i przed realizacją Vouchera, osoba zakupująca go oraz osoba realizująca go oświadczają, iż zapoznały się z jego treścią i zobowiązują się go przestrzegać. Osoba zakupująca Voucher zobowiązuje się także do poinformowania każdego użytkownika Vouchera o treści niniejszego Regulaminu oraz miejscach gdzie można zapoznać się z treścią Regulaminu.
25. Przy zakupie Vouchera poprzez platformę Booksy.com, możliwe formy płatności to przelew tradycyjny lub przelew BLIK na numer telefonu.
26. Dane do płatności po zakupieniu Vouchera poprzez platformę Booksy.com są następujące:
a. Dane do przelewu:
Nazwa odbiorcy: SansDerm
Przelew BLIK na numer telefonu: +48 690 693 218
Numer rachunku bankowego: 66 1140 2004 0000 3102 8341 3726
Tytuł: Bon dla (Imię i nazwisko osoby obdarowanej) oraz nazwę zabiegu/ pakietu lub kwotę.
27. Przy zakupie Vouchera poprzez platformę Booksy.com i dokonaniu płatności należy przesłać potwierdzenie płatności na adres mailowy bon@sansderm.com lub SMSem pod numerem telefonu 690 693 218. Brak wiadomości e-mail lub SMSa z informacją o zakupionym Voucherze będzie skutkować brakiem wystawienia Vouchera oraz jego wysłania drogą elektroniczną, a także brakiem możliwości skorzystania z Vouchera.
28. Zakupując Voucher jako prezent dla osób trzecich, przy pierwszym użyciu Vouchera przez osobę obdarowaną, zostanie on automatycznie przepisany na nią w platformie Booksy.com.

XIV. PAKIETY ZABIEGOWE

1. W przypadku, gdy klient wykupuje pakiet usług, płatność za cały pakiet usług winna być dokonana najpóźniej w dniu wykonania pierwszej usługi z danego pakietu usług. W przypadku braku dokonania płatności w terminie, o którym mowa powyżej, wobec wszystkich usług objętych pakietem zastosowanie znajdą ceny jak dla usług indywidualnych realizowanych poza pakietem.
2. Klientowi przysługuje jednorazowe prawo do odwołania lub zmiany terminu umówionej usługi z pakietu, dokonanego z własnej inicjatywy, na 72 godziny przed terminem pojedynczego zabiegu, na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie, z tym zastrzeżeniem, iż w przypadku niedochowania zasad i/lub terminów przewidzianych Regulaminem dana usługa w ramach pakietu usług przepada bez możliwości jej wykonania w innym terminie.
3. W przypadku rezygnacji z opłaconego pakietu usług Instytut Biostymulacji i Kosmetologii Estetycznej SansDerm rozlicza wykonane pojedyncze usługi w cenach pojedynczych usług z cennika obowiązującego w dniu zakupu usług.
4. Klient ma prawo do przekazania osobom trzecim opłaconych usług lub wpłaconych a niewykorzystanych środków. Klient zobowiązany jest wówczas do wyrażenia pisemnej zgody na dokonanie przekazania – nie dotyczy to zakupionego, imiennego Vouchera (bonu podarunkowego).
5. Usługi opłacone lub środki niewykorzystane klient ma prawo wykorzystać w przeciągu trzech miesięcy od daty zakupu z wyłączeniem zabiegów podlegających pod odrębny Regulamin promocyjny.

XV. REKLAMACJE

1. Reklamacje w sprawach związanych z korzystaniem z usług Instytut Biostymulacji i Kosmetologii Estetycznej SansDerm, można składać wyłącznie mailowo na adres kontakt@sansderm.com.
2. Reklamacja musi zawierać dokładny opis przyczyny reklamacji, datę wykonania reklamowanej usługi jej nazwę, dowód płatności imię i nazwisko klienta reklamującego usługę oraz jego adres korespondencyjny. Reklamacje nie zawierające tych danych mogą nie zostać rozpatrzone.
3. Instytut Biostymulacji i Kosmetologii Estetycznej SansDerm rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od dnia otrzymania kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego tj. wraz z pełnymi informacjami dotyczącymi powodu reklamacji. O ewentualnych brakach w zgłoszeniu reklamacyjnym Klient zostanie powiadomiony przez Instytut Biostymulacji i Kosmetologii Estetycznej SansDerm niezwłocznie. Wraz z takim zawiadomieniem przesłana zostanie informacja, w jaki sposób należy uzupełnić braki w zgłoszeniu reklamacyjnym.
4. Reklamacje związane z niżej określonymi czynnikami, będą one rozpatrywane negatywnie a Klient nie ma prawa do wnoszenia roszczeń odszkodowawczych:
a. w przypadku wystąpienia powikłania spowodowanego niezastosowaniem się do zaleceń zabiegowych oraz niedbałością ze strony Klienta;
b. w przypadku wystąpienia powikłania spowodowanego przez zatajenie swojego stanu zdrowia przed wykonaniem zabiegu;
c. w przypadku wystąpienia powikłania spowodowanego przez niestwierdzoną wcześniej chorobę lub alergię (brak świadomości klienta w dniu zabiegu o istniejącej chorobie, alergii, złym stanie zdrowia);
d. w przypadku braku efektów zabiegowych, szybkim zanikiem efektów zabiegowych bądź rozbieżnością efektów zabiegowych od oczekiwanych rezultatów przez Klienta;
e. w przypadku wystąpienia negatywnych następstw i powikłań, o których Klient został poinformowany przez Instytut Biostymulacji i Kosmetologii Estetycznej SansDerm przed wykonaniem zabiegu, tj. opuchlizna, zaczerwienienie, siniaki i krwiaki, tkliwość, ból, swędzenie bądź pieczenie w miejscu wkłucia, uczucie rozpierania, zmiana kolorytu skóry, blizny, keloidy, rozszerzone naczynia krwionośne, rumień, objawy grypopochodne, silne reakcje zapalne, infekcje (np.opryszczka), reakcja alergiczna, wstrząs anafilaktyczny, nadwrażliwość (przeczulica) w miejscu iniekcji, efekt Tyndala, migracja materiału wypełniającego, hiperkorekcja, guzki, guzy, ropnie, zatkanie światła naczynia (zator), który może prowadzić do martwicy, porażenie nerwu twarzowego.
5. Usługa, która została wykonana prawidłowo, a powikłania powstałe na skutek niezależny od Instytutu Biostymulacji i Kosmetologii Estetycznej SansDerm nie podlegają reklamacji ani wnoszenia roszczeń odszkodowawczych przez Klienta.
6. Informujemy jednocześnie, iż Klientom przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.
7. Problemy techniczne należy zgłaszać na adres kontakt@sansderm.com.

XVI. ZWROT PŁATNOŚCI

1. Wszelkie zwroty płatności wykonywane są automatycznie na konto używane do zapłaty. W przypadku zapłaty przelewem na konto płatności zostaną zwrócone na konto, z którego dokonano przelewu.
2. W przypadku zapłaty przez przy pomocy numeru telefonu lub gotówką zwrot nastąpi na wskazane pisemnie przez Klienta konto bankowe.
3. Zwroty nie są realizowane gotówką.

XVII. INNE INFORMACJE

1. Z ofert dostępnych na www.sansderm.com korzystać mogą osoby w wieku co najmniej 18 lat.
2. Za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

XVIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów jest właściwy rzeczowo i miejscowo dla Instytut Biostymulacji i Kosmetologii Estetycznej SansDerm sąd powszechny.
2. Bez względu na kraj, z którego Użytkownik korzysta z Serwisu, korzystanie z Serwisu podlega przepisom prawnym Polski, zaś Użytkownik wyraża zgodę na wyłączną jurysdykcję sądów w Polsce.
3.  W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.
4. Instytut Biostymulacji i Kosmetologii Estetycznej SansDerm z ważnych przyczyn może dokonywać zmian w Regulaminie. Zmiany podyktowane mogą być zmianami w aspekcie technologicznym, prawnym, ekonomicznym lub organizacyjnym prowadzenia działalności Instytut Biostymulacji i Kosmetologii Estetycznej SansDerm a także zmianami w strukturze lub w treści Serwisu lub oferty Instytut Biostymulacji i Kosmetologii Estetycznej SansDerm.
5. Zmiany dotyczące cen usług i produktów w Serwisie nie wymagają zmiany Regulaminu i nie mają wpływu na umowy zawarte przed dokonaniem zmian usług w Serwisie.
6. Pełny regulamin Instytut Biostymulacji i Kosmetologii Estetycznej SansDerm dostępny jest na stronie www.sansderm.com
7. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 08.03.2023 r.